Эмийг эмчийн бичсэн жорын дагуу хэрэглэцгээе. Эмийн зохистой хэрэглээг дэмжигч Монос Групп

Хүргэлтийн утас:
1800-1883

Ультоп 20мг №14


MANUFACTURER: KRKA, tovarna zdravil, d.d


8,900 ₮

Тоо хэмжээ:

Ôàðìàêîäèíàìèê: Îìåïðàçîë õîäîîäíû ïàðèåòàëü ýñèéí ìåìáðàíû Í+K+ÀÒÔ-àçà ôåðìåíòèéã (ïðîòîíû íàñîñ) õîðèãëîíî. Ïðîòîíû íàñîñûí èäýâõ õîðèãëîãäñîíîîð õîäîîäîíä óñòºðºã÷èéí èîí îðîõûã çîãñîîæ õîäîîäíû õ¿÷èë ¿¿ñýõ ïðîöåññ öî÷ðîîã÷îîñ ¿ë õàìààðàí ã¿í äàðàíãóéëàãäàíà. Ýõíèé òóíã óóñíààñ õîéø 1 öàãèéí äîòîð ýì÷èëãýýíèé ¿ð ä¿í ¿ç¿¿ëæ ýõëýí, ýì óóñíààñ õîéø 2 öàãò äýýä õýìæýýíäýý õ¿ð÷ ¿éë÷èëãýý íü 24 öàãèéí òóðø ¿ðãýëæèëíý. Áýëäìýëèéã õýðýãëýõýý çîãññîíîîñ õîéø 3-5 õîíîãèéí äàðàà õîäîîäíû ø¿¿ðëèéí èäýâõè á¿ðýí ñýðãýíý. Ôàðìàêîêèíåòèê: Îìåïðàçîë õîäîîä ãýäýñíèé çàìààð õóðäàí øèìýãäýæ, ñèéâýí äýõ äýýä êîíöåíòðàöèäàà 0,5-1öàãèéí äàðàà õ¿ðíý. Áèîõ¿ðòýхүй íü 30-40% áàéíà. Ñèéâýíãèéí óóðàãòàé 90-95% õîëáîãäîíî. Îìåïðàçîë íü ýëãýíä á¿ðýí хувиралд îðæ ãèäðîêñèîìåïðàçîë, ñóëüôèä, ñóëüôîíû óëàìæëàë ãýõ ìýò 6 èäýâõèã¿é ìåòîáîëèò үүсгэнэ. 70-80% Ẻðººð, 20-30% íü öºñºººð ãàäàãøèëíà. Áººðíèé àðõàã äóòàãäëûí ¿åä ÿëãàðàëò áàãàñàëò нь êðåàòèíèíû êëèðåíñòýé ïðîïîðöèîíàëü áàéíà. Íàñòàé õ¿ì¿¿ñò ÿëãàðàëò íü áàãàñàæ, áèîõ¿ðòýхүй íü èõýñíý. Ýëýãíèé äóòàãäàëûí ¿åä áèîõ¿ðòýхүй íü - 100%, õàãàñ ÿëãàðàëûí õóãàöàà íü 2-3 öàã áàéíà.

  • Омепразол

  • Ходоод 12 хуруу гэдэсний шархлаа өвчний үед насанд хүрэгсэд 20-40 мг тунгаар хоногт 1 удаа 4-8 долоо хоног хэрэглэнэ

  • Улаан хоолойн сөөргөөн өвчний үед 20-40 мг -р хоногт 1 удаа 4-8 долоо хоног ууна

  • Гаж нөлөө:Хэвлий орчмоор өвдөх, ядрах

  • Цээрлэлт:Жирэмсэн ба хөхүүл эхчүүдэд хэрэглэхгүй

Орлуулах бүтээгдэхүүн

Хамт худалдан авдаг бараа


Review