Анхны тусламж

42 бараа олдсоноос 1-9

бичлэг нэг хуудсанд
Буурахаар эрэмбэлэх